.
Dnes je: 27. 06. 2016 [S]

Výběrová řízení

Projekty

 Zavřít stránku
Informace o studiu   

Zámečník


SPŠ Hranice
Studentská 1384

nabízí zkrácené jednoleté studium oboru

Strojní mechanik (Zámečník) 23-51-H/01

Zkrácené studium je určeno pro hochy a dívky s maturitou nebo výučním listem v jakémkoliv oboru vzdělání

Délka studia: 1 rok

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

Poskytnuté vzdělání: střední vzdělání

s výučním listem

Charakteristika oboru:

Výuka je zaměřena v teoretické části na technickou dokumentaci, strojírenskou technologii, strojnictví, technologii a výrazně na praktickou výuku.

Absolvent ie připraven pro:

Ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Montáž,

údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení.

Vykonávané činnosti jsou zaměřeny na strojírenské výrobky a zařízení, využívaná

v nejrůznějších oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení

domácností.

Odborné vědomosti a dovednosti:

Po ukončení přípravy v učebním oboru Zámečník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje ve výrobních postupech a v ostat­ní technologické dokumentaci, čte technické výkresy a pracovní postupy jednotlivých součástí a sestav. Dovede pořídit náčrt k doplnění výrobního postupu, k rychlé výrobě dílů při opravě, k zaznamenání požadavku zákazníka.

Absolvent si dovede pro plnění pracovních úkolů připravit základní rukodělné nástroje a nářadí, zdvi­hací zařízení, montážní pomůcky, stroje a zařízení, připravit pracoviště a podle předepsaného technolo­gického postupu připravit materiál, proměřit polotovar a rozměřit a orýsovat pracovní předmět.

Samostatně volí správný a bezpečný výrobní postup při práci se základním ručním nářadím a mechanizovanými nástroji používanými při ručním zpracování kovů, plastů a dalších materiálů, používaných ve strojírenství, rozhoduje o postupu při změně tvaru materiálu.

Umí zvolit pracovní pomůcky (přípravky) podle pracovních podkladů a podle vlastní úvahy tak, aby byl respektován technologický postup výroby (montáže). Je schopen rozlišovat běžné strojírenské materiály podle označení ČSN, určit jejich vlastnosti a respektovat je při jejich používání a zpracování. Při výrobě strojů a zařízení umí ručním obráběním zhotovit, popř. po strojním obrábění dohotovit jejich součásti. Je také schopen vykonávat jednoduché pracovní operace na základních druzích obráběcích strojů. Hotové součásti je schopen připravit k montáži, provádět spojování jednotlivých částí rozebíratelným i nerozebíratelným způsobem. Klíčovými dovednostmi jsou montážní práce, údržba, servis a opravy.

Uplatněni na trhu práce:

a) pro hochy i dívky:

strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, mechanik poly­grafických strojů, zámečník kolejových vozidel, mechanik opravář pro služby, kontrolor, rýsovač. V případě absolvování příslušného kurzu (v závěrečné fázi přípravy), vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání např.: svářeč, vazač břemen, jeřábník, řidič motorových vozíků, řidič silničních motorových vozidel.

b) pouze pro hochy:

montér vzduchotechniky, montér ocelových konstrukcí, montér potrubář, potrubář, montér kotlář, provozní montér plynovodů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, provozní zámečník elektrotechniky a energetiky železniční dopravy, strojník kafilerní výroby.

Podmínky pro přijetí:

- dosažený stupeň vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem
- zdravotní způsobilost

Termín podání přihlášky:

do 15.3.2012 pro 1. kolo

Možnost dalšího vzdělávání absolventů

V roce 2006 byla zahájena výuka ve vlastní svářečské škole v areálu SOU. Žák má možnost v rámci výuky absolvovat vybraný základní kurz svařování se získáním svářečského průkazu. Tím výrazně přispěje ke zvýšení své kvalifikace a prestiži při uplatnění na trhu práce.

Naše nabídka:

Krajská škola - výuku hradí stát • výuka probíhá v moderních učebnách • možnost ubytování, stravování a dalšího vyžití (posilovna, 2 sportovní haly apod.)

Prohlídku školy můžete uskutečnit každý první pátek

v měsíci od 8°° do 14°° hod.

případně kdykoliv po předchozí telefonické dohodě

Kontakt: SPŠ Hranice, Teplická 48, 753 01 Hranice,

tel.: 581 671 411, http: www.sps.hranet.cz

e-mail: sps@sps.hranet.cz

  
Založeno na PostNuke     Pravidla pro používání webu    Pošta Webmaster
Na všechny loga a značky na tomto webovém sídle se vztahují autorská práva.
Autorská práva u komentářů se vztahují na jejich odesílatele.
Výrazy pro vyhledávání:
SPŠ chemická, SPŠ dřevařská, SPŠ stavebních materiálů, SPŠ nábytkářská, SOŠ požární ochrany, SPŠ strojnická, SPŠ strojírenská, SOŠ strojírenská, SOU strojírenské, SŠ podnikání, Aplikovaná chemie, Analytická chemie, Chemická technologie, Nábytkářská a dřevařská výroba, Dřevařská a nábytkářská výroba, Dřevařství, Nábytkářství, Stavební materiály, Stavebnictví, Zkoušení materiálů, Stavební hmoty, Požární ochrana, Stavební specialista protipožární prevence, Chemický specialista pro Integrovaný záchranný systém, Mechanik strojů a zařízení, Mechanik číslicově řízených strojů, Mechanik CNC strojů, Strojní mechanik, Zámečník, Zámečnice, Obráběč kovů, Instalatér, Svářečská škola, Svářeč, Autoškola, Podnikání, Provozní technika, Nástavbové studium, Zkrácené studium, Svářečské kurzy, Zaškolovací kurzy, Zkoušky dílčích kvalifikací, Dílčí kvalifikace, Stipendium, TFA, Dřevěná okna, dveře, schody